چاپ مقالات برتر در فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی
1401-08-22
چاپ مقالات برتر در فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی

مقالات برتر نخستین همایش ملی علوم دریایی، در فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی چاپ می شود.

به گزارش روابط عمومی همایش علوم دریایی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی برای چاپ مقالات برتر نخستین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه، اعلام آمادگی کرد.

بر این اساس تعدادی از مقالات برگزیده همایش ملی علوم دریایی، پس از برگزاری این کنفرانس، در فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی چاپ می شود.

فصلنامه علوم محیطی وابسته به پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است که انتشار آن در سال 1382 آغاز و در سال 1385 براساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 7288 / 3) موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی شد.

این فصلنامه علمی پژوهشی به انتشار پژوهش هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه های آلودگی محیط زیست، کشاورزی اکولوژیک، حقوق محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست می پردازد.

در حال حاضر فصلنامه علوم محیطی با چاپ منظم 60 مقاله در قالب چهار شماره در سال و به دو زبان فارسی و انگلیسی، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه مندان به موضوع های پژوهشی مرتبط قرار می دهد.

همچنین فصلنامه علوم محیطی توانست در ارزیابی سال 1400،‌از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رتبه "الف" را کسب کند.