آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-12-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-12-05
تاریخ شروع کنفرانس
1402-12-08
تاریخ پایان کنفرانس
1402-12-09