هیئت رئیسه همایش
دکتر احمد نوحه گر
رئیس همایش
استاد | دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nohegar [at] ut.ac.ir
نایب رییس همایش
دکتر حسن مروتی
نایب رییس همایش
استاد | دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hmorovvati [at] ut.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر سیدمحمد هادی علوی
دبیر علمی
استادیار | دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hadi.alavi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد جواد امیری
دبیر اجرایی
دانشگاه تهران | استادیار
پست الکترونیکی: mjamiri [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدعلی آموزگار
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | استاد
پست الکترونیکی: amoozegar [at] ut.ac.ir
دکتر بهروز ابطحی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی | استاد
پست الکترونیکی: b_abtahi [at] sbu.ac.ir
دکتر نرگس امراللهی بیوکی
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
پست الکترونیکی: amrollahi [at] hormozgan.ac.ir
دکتر آرش اکبرزاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
پست الکترونیکی: akbarzadeh [at] hormozgan.ac.ir
دکتر علیرضا بدیعی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | استاد
پست الکترونیکی: abadiei [at] ut.ac.ir
دکتر مسعود صدری نسب
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | دانشیار
پست الکترونیکی: masoud.sadri [at] ut.ac.ir
دکتر محمدمهدی حسین زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی | دانشیار
پست الکترونیکی: m_hoseinzadeh [at] sbu.ac.ir
دکتر رضا ندرلو
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | دانشیار
پست الکترونیکی: rnaderloo [at] ut.ac.ir
دکتر علیرضا ساری
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | استاد
پست الکترونیکی: sari [at] ut.ac.ir
دکتر فاطمه طباطبایی یزدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد | استادیار
پست الکترونیکی: f.tabatabaei [at] um.ac.ir
دکتر آزیتا فراشی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد | دانشیار
پست الکترونیکی: farashi [at] um.ac.ir
دکتر احمد سواری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | استاد
پست الکترونیکی: a.savari [at] kmsu.ac.ir
دکتر میرمسعود سجادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان | استاد
پست الکترونیکی: mmsajjadi [at] gulian.ac.ir
دکتر هومان لیاقتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی | استاد
پست الکترونیکی: h-liaghati [at] sbu.ac.ir
دکتر ایمان سوری نژاد
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | استاد
پست الکترونیکی: sourinejad [at] hormozgan.ac.ir
دکتر محمدرضا نقوی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | استاد
پست الکترونیکی: mnaghavi [at] ut.ac.ir
دکتر مریم راه بانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
پست الکترونیکی: m_rahbani [at] hormozgan.ac.ir
دکتر مهرناز فرزین گهر
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: mfgohar [at] yahoo.com
دکتر مریم سیوف‌جهرمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: soyufjahromi [at] yahoo.com.au
دکتر مهدی محمد مهدی زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
پست الکترونیکی: mehdizadeh [at] hormozgan.ac.ir
دکتر مریم رضازاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
پست الکترونیکی: rezazadeh [at] hormozgan.ac.ir
دکتر احسان کامرانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه هرمزگان | استاد
پست الکترونیکی: eza47 [at] yahoo.com
SM Hadi Alavi, PhD
پنل بین المللی
Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
Physiological regulation of the sperm motility initiation in bivalves
پست الکترونیکی: msriconf [at] ut.ac.ir
Radosław K Kowalski, PhD
پنل بین المللی
Associate Professor, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland
Stony coral sperm cryopreservation – effect of the global warming on the quality of the gametes
پست الکترونیکی: msriconf1 [at] ut.ac.ir
José Beirão, PhD
پنل بین المللی
Researcher, Nord University, Bodø, Norway
Recent advances on Spotted wolffish reproduction in captivity
پست الکترونیکی: msriconf2 [at] ut.ac.ir
Ian AE Butts, PhD
پنل بین المللی
Associate Professor, Auburn University, Alabama, USA
Reproduction and culture of the European eel
پست الکترونیکی: msriconf3 [at] ut.ac.ir
دکتر محمود بهمنی
عضو کمیته علمی
استاد | رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران
پست الکترونیکی: mahmoudbahmani [at] ymail.com
دکتر سید حسین حسینی‌فر
عضو کمیته علمی
دانشیار | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: hossein.hoseinifar [at] gmail.com
دکتر سعید ضیایی نژاد
عضو کمیته علمی
هیات علمی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پست الکترونیکی: ziaeinejad [at] bkatu.ac.ir
دکتر مجید حبیبی نوخندان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی | پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو | دانشیار
پست الکترونیکی: habibi3558 [at] gmail.com
دکتر معصومه ملک
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران | استاد
پست الکترونیکی: memalek [at] ut.ac.ir
دکتر محمد رضا طاهری زاده
داور
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: taheri.1965 [at] gmail.com
دکتر محمد شریف رنجبر
داور
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: sharif.ranjbar [at] hormozgan.ac.ir
دکتر موسی کشاورز
داور
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: musakeshavarz [at] gmail.com
دکتر عدنان شهدادی
داور
دانشگاه هرمزگان | استادیار
پست الکترونیکی: adnan1361 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر محمود بهروزی
عضو کمیته برگزاری
مسوول کمیته هماهنگی | دکتری
پست الکترونیکی: behrouzi.mahmoud [at] guest.ut.ac.ir
رضا فراهانی
عضو کمیته برگزاری
مسوول کمیته تشریفات و پشتیبانی
پست الکترونیکی: r.farahani [at] ut.ac.ir
مهندس مهناز جدیدی
عضو کمیته برگزاری
مسوول کمیته داوری
پست الکترونیکی: mahnaz.jadidi [at] ut.ac.ir
مهندس حامداحمدی
عضو کمیته برگزاری
مسوول کمیته گرافیک و انفورماتیک
پست الکترونیکی: ahmadi.hamed [at] ut.ac.ir
مهندس امیرعلی برومند
عضو کمیته برگزاری
مسوول دبیرخانه همایش
پست الکترونیکی: amirali.boroumand [at] ut.ac.ir
پانیسا حسن زاده
عضو کمیته برگزاری
مسوول کمیته روابط عمومی و تبلیغات
پست الکترونیکی: panisahassanzadeh [at] ut.ac.ir
مهندس فروغ کریمی
عضو کمیته برگزاری
کارشناس دبیرخانه همایش
پست الکترونیکی: karimi.forough [at] ut.ac.ir