شورای سیاستگذاری

دکتر احمد نوحه گر

دکتر احمد نوحه گر

رئیس
nohegarut.ac.ir
استاد | دانشگاه تهران
دکتر زینب سازور

دکتر زینب سازور

عضو کمیته علمی
sazvarut.ac.ir
دانشیار | دانشگاه تهران
دکتر مسعود صدری نسب

دکتر مسعود صدری نسب

دبیر کمیته علمی
masoud.sadriut.ac.ir
دانشگاه تهران | دانشیار
دکتر محمد جواد امیری

دکتر محمد جواد امیری

دبیر اجرایی
mjamiriut.ac.ir
دانشگاه تهران | استادیار
دکتر مجید حبیبی نوخندان

دکتر مجید حبیبی نوخندان

عضو کمیته علمی
habibi3558gmail.com
عضو هیئت علمی | پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو | دانشیار
دکتر علی اسدی

دکتر علی اسدی

عضو کمیته علمی
aasadiut.ac.ir
دکتر سیدمحمد هادی علوی

دکتر سیدمحمد هادی علوی

عضو کمیته علمی
hadi.alaviut.ac.ir
استادیار | دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر محمدعلی آموزگار

دکتر محمدعلی آموزگار

عضو کمیته علمی
amoozegarut.ac.ir
دانشگاه تهران | استاد
دکتر بهروز ابطحی

دکتر بهروز ابطحی

عضو کمیته علمی
b_abtahisbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی | استاد
دکتر نرگس امراللهی بیوکی

دکتر نرگس امراللهی بیوکی

عضو کمیته علمی
amrollahihormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
دکتر علیرضا بدیعی

دکتر علیرضا بدیعی

عضو کمیته علمی
abadiei ut.ac.ir
دانشگاه تهران | استاد
دکتر ناصر مهردادی

دکتر ناصر مهردادی

عضو کمیته علمی
mehrdadiut.ac.ir
دانشگاه تهران | استاد
دکتر محمدمهدی حسین زاده

دکتر محمدمهدی حسین زاده

عضو کمیته علمی
m_hoseinzadehsbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی | دانشیار
دکتر رضا ندرلو

دکتر رضا ندرلو

عضو کمیته علمی
rnaderloout.ac.ir
دانشگاه تهران | دانشیار
دکتر علیرضا ساری

دکتر علیرضا ساری

عضو کمیته علمی
sariut.ac.ir
دانشگاه تهران | استاد
دکتر فاطمه طباطبایی یزدی

دکتر فاطمه طباطبایی یزدی

عضو کمیته علمی
f.tabatabaeium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد | استادیار
دکتر آزیتا فراشی

دکتر آزیتا فراشی

عضو کمیته علمی
farashium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد | دانشیار
دکتر احمد سواری

دکتر احمد سواری

عضو کمیته علمی
a.savarikmsu.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | استاد
دکتر میرمسعود سجادی

دکتر میرمسعود سجادی

عضو کمیته علمی
mmsajjadigulian.ac.ir
دانشگاه گیلان | استاد
دکتر هومان لیاقتی

دکتر هومان لیاقتی

عضو کمیته علمی
h-liaghatisbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی | استاد
دکتر ایمان سوری نژاد

دکتر ایمان سوری نژاد

عضو کمیته علمی
sourinejadhormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | استاد
دکتر محمدرضا نقوی

دکتر محمدرضا نقوی

عضو کمیته علمی
mnaghavi ut.ac.ir
دانشگاه تهران | استاد
دکتر مریم راه بانی

دکتر مریم راه بانی

عضو کمیته علمی
m_rahbanihormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
دکتر مهرناز فرزین گهر

دکتر مهرناز فرزین گهر

عضو کمیته علمی
mfgoharyahoo.com
دانشگاه هرمزگان | استادیار
دکتر مریم سیوف‌جهرمی

دکتر مریم سیوف‌جهرمی

عضو کمیته علمی
soyufjahromiyahoo.com.au
دانشگاه هرمزگان | استادیار
دکتر مهدی محمد مهدی زاده

دکتر مهدی محمد مهدی زاده

عضو کمیته علمی
mehdizadehhormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
دکتر مریم رضازاده

دکتر مریم رضازاده

عضو کمیته علمی
rezazadehhormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | دانشیار
دکتر احسان کامرانی

دکتر احسان کامرانی

عضو کمیته علمی
eza47yahoo.com
دانشگاه هرمزگان | استاد
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

عضو کمیته علمی
mahmoudbahmaniymail.com
استاد | رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران
دکتر سید حسین حسینی‌فر

دکتر سید حسین حسینی‌فر

عضو کمیته علمی
hossein.hoseinifargmail.com
دانشیار | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر سعید ضیایی نژاد

دکتر سعید ضیایی نژاد

عضو کمیته علمی
ziaeinejadbkatu.ac.ir
هیات علمی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
دکتر اصغر عبدلی

دکتر اصغر عبدلی

عضو کمیته علمی
a_abdolisbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی / استاد
دکتر آزاده کریمی

دکتر آزاده کریمی

عضو کمیته علمی
az-karimium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار
دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

عضو کمیته علمی
ahmadniaum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار
SM Hadi Alavi, PhD

SM Hadi Alavi, PhD

پنل بین المللی
msriconfut.ac.ir
Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
Physiological regulation of the sperm motility initiation in bivalves
Radosław K Kowalski, PhD

Radosław K Kowalski, PhD

پنل بین المللی
msriconf1ut.ac.ir
Associate Professor, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland
Stony coral sperm cryopreservation – effect of the global warming on the quality of the gametes
José Beirão, PhD

José Beirão, PhD

پنل بین المللی
msriconf2ut.ac.ir
Researcher, Nord University, Bodø, Norway
Recent advances on Spotted wolffish reproduction in captivity
Ian AE Butts, PhD

Ian AE Butts, PhD

پنل بین المللی
msriconf3ut.ac.ir
Associate Professor, Auburn University, Alabama, USA
Reproduction and culture of the European eel
دکتر محمد شریف رنجبر

دکتر محمد شریف رنجبر

داور
sharif.ranjbarhormozgan.ac.ir
دانشگاه هرمزگان | استادیار
دکتر محمد رضا طاهری زاده

دکتر محمد رضا طاهری زاده

داور
taheri.1965gmail.com
دانشگاه هرمزگان | استادیار
دکتر  موسی کشاورز

دکتر موسی کشاورز

داور
musakeshavarzgmail.com
دانشگاه هرمزگان | استادیار
دکتر  عدنان شهدادی

دکتر عدنان شهدادی

داور
adnan1361gmail.com
دانشگاه هرمزگان | استادیار

کمیته اجرایی

دکتر محمود بهروزی

دکتر محمود بهروزی

عضو کمیته برگزاری
behrouzi.mahmoudguest.ut.ac.ir
مسوول کمیته هماهنگی | دکتری
آقای رضا فراهانی

آقای رضا فراهانی

عضو کمیته برگزاری
r.farahaniut.ac.ir
مسوول کمیته تشریفات و پشتیبانی
آقای حامداحمدی

آقای حامداحمدی

عضو کمیته برگزاری
ahmadi.hamedut.ac.ir
مسوول کمیته گرافیک و انفورماتیک
آقای امیرعلی برومند

آقای امیرعلی برومند

عضو کمیته برگزاری
amirali.boroumandut.ac.ir
مسوول دبیرخانه همایش
خانم مهناز جدیدی

خانم مهناز جدیدی

عضو کمیته برگزاری
mahnaz.jadidiut.ac.ir
مسوول کمیته داوری
خانم پانیسا حسن زاده

خانم پانیسا حسن زاده

عضو کمیته برگزاری
panisahassanzadehut.ac.ir
مسوول کمیته روابط عمومی و تبلیغات
خانم افسانه عسگری پور

خانم افسانه عسگری پور

عضو کمیته برگزاری
asgariporut.ac.ir
کارشناس دبیرخانه همایش