برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

3,000,000

ریال ایران

اساتید

5,000,000

ریال ایران

شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال ایران

نوع عضویت شماره 1

5,000,000

ریال ایران

نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران

نوع عضویت شماره 3

3,000,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.