حمایت کنندگان اصلی
حامیان سازمانی
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حامیان دانشگاهی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دانشکاه شهید بهشتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حامیان سازمانی
شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان
پارک علم وفناوری هرمزگان
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
صندوق ملی محیط زیست
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
حامیان دانشگاهی
پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
حامیان سازمانی
سازمان هواشناسی کشور
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو