مکان برگزاری همایش: ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان