مکان برگزاری همایش: ایران، هرمزگان ، جزیره قشم، پردیس خلیج فارس دانشگاه تهران