به اطلاع دانشجویان محترم می رساند براساس تصمیم گیری شورای سیاستگذاری همایش به دو سخنران اول (دانشجویی) و همچنین دو پوستر (دانشجویی) برتر همایش جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.